Daňový bonus od 1.7.2013Share


Daňový bonus je daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. O daňové zvýhodnenie ide preto, lebo pri priznaní a vyplatení daňového bonusu sa znižuje fyzickej osobe vypočítaná daň, príp. v priebehu roka mesačný preddavok na daň, ak ide o zamestnanca.
Daňový bonus je možné priznať a vyplatiť len, ak sú splnené podmienky, ktoré vyplývajú zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prídavku na dieťa“). Jednou z podmienok je, že daňový bonus je možné uplatniť na vyživované dieťa, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa, t.j.:
1.     dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, ktorá je spravidla desaťročná, a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16 rokov veku
2.     dieťa po skončení povinnej školskej dochádzky, ktoré

 • sa zúčastňuje dennou formou kurzu na získanie základného vzdelania, okrem kurzu organizovaného v rámci aktívnej politiky trhu práce, najdlhšie do skončenia školského roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 18 rokov veku
 • je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti (spravidla do 18. rokov veku)
 • najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak
  • sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiomalebo
  • sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Ďalej sa budeme v článku zaoberať skutočnosťou, čo sa na účely posúdenia nezaopatrenosti považuje za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie a dokedy je možné si na dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie uplatniť nárok na daňový bonus. Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je štúdium:
1. na strednej škole okrem štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov;
začína sa najskôr od začiatku školského roka prvého ročníka strednej školy a trvá do konca školského roka, v ktorom štúdium na strednej škole skončilo (spravidla do 31.8. príslušného roka) s podmienkou, že dieťa v období tzv. „posledných prázdnin“ nevykonáva zárobkovú činnosť s výnimkou dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce alebo dieťa nebolo zaradené do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie,
2. na vysokej škole okrem externého štúdia, pričom sa začína odo dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a trvá do skončenia štúdia, ktoré spravidla končí zložením štátnej skúšky, najneskôr však do konca akademického roka.
Za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie sa považuje aj obdobie

 • bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
 • od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
 • po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené,
 • po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa, ktoré podľa študijného programu nepresiahlo štandardnú dĺžku, do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa,
 • iného štúdia alebo výučby, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky postavené na úroveň štúdia na školách na území SR,
 • opakované ročníky štúdia; započítavajú sa do sústavnej prípravy ročníky len do štandardnej dĺžky štúdia.

Vysoké školy poskytujú, organizujú a zabezpečujú vysokoškolské vzdelávanie (ďalej len „VŠ“) v rámci akreditovaných študijných programov, ktoré sa uskutočňujú v troch stupňoch:

 • Študijný program prvého stupňa VŠ, t.j. bakalársky študijný program

štandardná dĺžka štúdia vrátane odbornej praxe je v dennej forme štúdia najmenej tri a najviac štyri akademické roky

 • Študijný program druhého stupňa VŠ alebo študijné programy spájajúce prvé dva stupne VŠ, tj. inžiniersky, magisterský, doktorský študijný program;

štandardná dĺžka štúdia vrátane odbornej praxe je v dennej forme štúdia najmenej jeden a najviac tri akademické roky

 • Študijný program tretieho stupňa VŠ, t.j. doktorandský študijný program

Štandardná dĺžka štúdia je vyjadrená v akademických rokov. Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a skončí sa 31. augusta nasledujúceho roka. Štandardná dĺžka štúdia (počet akademických rokov) je určená vždy pre konkrétny študijný program, na ktorý bol študent rozhodnutím vysokej školy prijatý a zapísaný na vysokoškolské štúdium.
Zákon o prídavku na dieťa okrem iného ustanovuje, že nezaopatrené dieťa nie je dieťa, ktorého štúdium na vysokej škole podľa študijného programu prekročilo štandardnú dĺžku štúdia alebo ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Z uvedeného vyplýva, že na účely uplatnenia nároku na daňový bonus je potrebné vziať na zreteľ nasledovné skutočnosti:
1.     začiatok štúdia na vysokej škole,
2.     trvanie štúdia na vysokej škole so zohľadnením štandardnej dĺžky pre príslušný študijný program (príp. zohľadniť prípadné prerušenia štúdia),
3.     skončenie štúdia na vysokej škole (spravidla deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu, napr. zloženie štátnej skúšky).
Na záver pripomíname, že v súvislosti so zmenou životného minima k 1.7.2013, dochádza aj k zvýšeniu sumy sa daňového bonusu zo sumy 21,03 eura na sumu 21,41 eur. Prvýkrát sa nový výška daňového bonusu uplatní pri spracovaní výplat za mesiac júl 2013.
Príklad č.1
Má nárok na daňový bonus rodič dieťaťa, ak dieťa opakuje tretí ročník vysokoškolského štúdia prvého stupňa? Za aké mesiace mu patrí daňový bonus, ak skúšky 1. stupňa v máji neobhájil  a zápis do  3. ročníka bude v septembri?
Potrebné je vychádzať z štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktoré bolo dieťa prijaté. Ak dieťa opakuje tretí ročník prvého stupňa VŠ (bakalársky študijný program) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky, prekročí štandardnú dĺžku štúdia tohto študijného programu. V tomto prípade, počas štúdia dieťaťa v opakovanom ročníku VŠ, nevznikne daňovníkovi na toto vyživované dieťa nárok na daňový bonus.
Štandardná dĺžka štúdia študijného programu je vyjadrená v akademických rokov. Ak študent nezloží štátnu skúšku, považuje sa za študenta najdlhšie do skončenia akademického roka, teda spravidla do 31.8., t.j. za mesiac august 2013 je možné si uplatniť nárok na daňový bonus u tohto dieťaťa naposledy.
Príklad č.2
Má nárok na daňový bonus rodič dieťaťa, ak dieťa (24 rokov ) v máji 2013 neurobilo štátne záverečné skúšky  2. stupňa VŠ a bude opakovať 2. ročník ?  Za aké mesiace mu patrí daňový bonus, keď  štandardná dĺžka štúdia na druhom stupni bola 2 roky   a opätovný  zápis na druhý stupeň do  2. ročníka bude v septembri?
Aj pri druhom príklade je potrebné vychádzať z štandardnej dĺžky štúdia študijného programu. V zadaní otázky je uvedené, že  štandardná dĺžka štúdia, na ktoré bolo dieťa prijaté, bola 2 roky. Počas štúdia v druhom (opakovanom) ročníku, si daňovník nemôže uplatniť nárok na daňový bonus, pretože dieťa študuje tretí rok - prekročilo štandardnú dĺžku štúdia študijného programu, ktorého dĺžka je 2 roky. Daňovník si môže uplatniť nárok na daňový bonus na študujúce dieťa najdlhšie do skončenia akademického roka, v ktorom dieťa nezložilo štátnu skúšku, teda do 31.8.2013.
5.7.2013, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
 
dl