ODBOROVÝ ZVÄZ KOVO
Miletičova 24, 815 70 Bratislava 1
0421-2-32441 174 info@ozkovo.sk

*** KOVÁCI V ARRIVE NITRA ZRUŠILI AVIZOVANÝ OSTRÝ ŠTRAJK - DOHODLI SA NA ZVÝŠENÍ MIEZD ***  *** OD JÚLA SA ZVÝŠILA HODNOTA GASTROLÍSTKOV ***   
Vyhľadať: 
AKTUALITY

NÁVŠTEVY 
Celkovo: 886673
Dnes: 616
Užívateľov online: 5
PRIHLÁSENIE 
Prihlasovacie meno:
Heslo:
ŠTÚROVO 
KRPÁČOVO 
             Víkend na chate
OD AUGUSTA ZMENY PRI OCHRANE ZDRAVIA PRED ZÁŤAŽOU TEPLOM PRI PRÁCI 

Od 1.augusta tohto roku nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 227, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. Práve pri ochrane zdravia pri záťaži teplom nastalo niekoľko zmien, ktoré by mali zabezpečiť vyššiu ochranu zamestnancov pred týmto faktorom práce a pracovného prostredia.

V základných ustanoveniach (§ 2) sa doplnila definícia pojmu technológia, nakoľko ochrana zdravia pri záťaži teplom z technologických dôvodov je upravená inak ako bežná, sezónna záťaž teplom. Technológia je definovaná ako „výrobný postup alebo pracovný postup, pri ktorom môžu na pracovisku vznikať tepelné zmeny.“

Zmenou prešiel aj § 3, v ktorom sa upravujú povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zamestnancov pred záťažou teplom alebo chladom pri práci. Zamestnávateľ, v zmysle novej úpravy, na vnútornom pracovisku zabezpečuje optimálne hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy (podľa Prílohy č. 2 uvedenej novely); tam, kde nemožno zabezpečiť optimálne hodnoty, zabezpečí prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy v teplom období a chladnom období (podľa prílohy č. 2. uvedenej novely). Predpokladom na dosiahnutie optimálnych, alebo prípustných hodnôt faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy je stavebné riešenie budovy, technické zariadenie budovy alebo vhodná technológia zabezpečená na pracovisku zamestnávateľom.

Na vnútornom pracovisku, na ktorom nemožno dodržať prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy z dôvodu záťaže teplom alebo záťaže chladom z technológie, ako aj na inom pracovisku z dôvodu nevyhovujúceho stavebného riešenia budovy alebo technického zariadenia budovy, zamestnávateľ zabezpečí ochranné opatrenia a preventívne opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom alebo záťaže chladom na zdravie zamestnancov podľa § 4 a 5 predmetnej novely.

Záťaž teplom pri práci, ako aj ochranné a preventívne opatrenia pri nej, sú ďalej uvedené v § 4. Dôležité je (ods. 2 § 4), že  na vnútornom pracovisku, na ktorom dochádza k záťaži teplom, zamestnávateľ vykoná opatrenia na jej odstránenie. Ak záťaž teplom nie je možné odstrániť stavebnými, technickými alebo technologickými opatreniami, zamestnávateľ vykoná ďalšie primerané opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom na zdravie zamestnancov podľa odsekov 7 a 9 §4.

Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ má v prvom rade povinnosť zabezpečiť optimálne hodnoty tepelno-vlhkostnej mikroklímy. V prípade, že to nie je možné, je povinný zabezpečiť prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy. Predpokladom na dosiahnutie optimálnych, prípadne prípustných  hodnôt faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy je stavebné riešenie budovy, technické zariadenie budovy alebo vhodná technológia. V prípade, ak na vnútornom pracovisku dochádza k záťaži teplom pri práci, pričom záťaž teplom je definovaná ako tepelná záťaž zamestnanca, ku ktorej dochádza pri prekročení maximálnej hodnoty prípustnej operatívnej teploty pre daný druh práce, má zamestnávateľ povinnosť vykonať opatrenia na jej odstránenie. Zamestnávateľ záťaž teplom odstraňuje stavebnými, technickými alebo technologickými opatreniami, napríklad  zateplením prípadne odizolovaním stavby, vhodným odvetraním, klimatizáciou prípadne vzduchotechnikou, zatienením okien a svetlíkov, ako aj používaním technológie, ktorá produkuje menej tepla. Až v prípade, ak zamestnávateľ vyčerpal všetky možnosti zabezpečiť na vnútornom pracovisku optimálne, prípadne prípustné, hodnoty tepelno-vlhkostnej mikroklímy uvedenými spôsobmi a zamestnanci sú naďalej vystavení záťaži teplom na pracovisku, je zamestnávateľ povinný vykonať ďalšie primerané opatrenia (ods. 7 a 9 §4).

Odseky 7 a 9 uvedenej novely teda upravujú až ďalšie primerané opatrenia na odstránenie záťaže teplom pri práci. V zmysle ods. 7 sú opatreniami na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom na zdravie zamestnancov najmä: zmena trvania času práce, posun začiatku pracovnej zmeny, poskytovanie prestávok v práci, predĺženie prestávky na odpočinok a jedenie, pobyt v klimatizovaných priestoroch, striedanie zamestnancov, klimatizácia alebo nútené vetranie, tienenie okien a svetlíkov, sprchovanie a ochladzovanie, vhodný pracovný odev. A v zmysle ods. 9 pitný režim,pričom podľa § 7 je pitný režim pri záťaži teplom dopĺňaním dostatočného množstva tekutín a minerálnych látok, stratených pri práci, pričom ide o náhradu najmenej 70 % tekutín, stratených počas pracovnej zmeny potením a dýchaním.

Uvedené primerané opatrenia sú len príklady a vykonávajú sa tie z vymenovaných opatrení, prípadne aj ďalšie iné, ktoré sú odôvodnené a vykonateľné v daných podmienkach a majú ochranný a preventívny účinok na zdravie zamestnancov pred záťažou teplom pri práci.

Veľmi vhodným opatrením sú napríklad prestávky v práci, ktoré umožnia zamestnancom, aby sa mohli ochladiť osprchovaním alebo umytím pokožky chladnou vodou, prípadne pobytom v klimatizovanej miestnosti. Uvedená prestávka v práci sa považuje za prestávku, poskytovanú z dôvodov zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci a tá sa započítava do pracovného času. Ideálnym priestorom na dohodnutie pri výbere a aplikácii primeraných ochranných opatrení pri záťaži teplom pri práci je kolektívna zmluva -  časť bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, prípadne dohoda so zamestnávateľom, kde sa dajú upraviť presné podmienky poskytovania dohodnutých , respektíve vybraných opatrení.

Kompletné aktuálne znenie vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/20016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/99/20190801


15.08.2019 Zavrieť článok T.Szabóová, OZ KOVO

:

 


previous year  previous month september 2019 next month  next year  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Dnes je utorok, 17.9.2019
Meniny má Olympia,
zajtra Eugénia

TIEŽ NÁS NÁJDETE NA 
 
 
     
  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.