Minimálna mzda pre rok 2013Share

Nariadením vlády SR č. 326/2012 Z. z. sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013. 
Minimálna mzda zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou sa tak od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 327,20 eura na 337,70 eura.
Minimálna hodinová sadzba vzrastie z 1,880 eura na 1,941 eura. Na túto hodinovú sadzbu má nárok zamestnanec, ak jeho ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy za hodinu sa úmerne zvýši.
Oproti roku 2012 zvýšenie minimálnej mzdy predstavuje 3,2 %. Podľa MPSVaR SR vychádza zo zámeru zachovať podiel medzi mesačnou minimálnou mzdou a priemernou mzdou v roku 2013 na úrovni aspoň 40 %.
Zásadný nesúhlas so zvýšením minimálnej mzdy prejavili zamestnávatelia, odbory chceli vyšší rast, nakoniec sa však stotožnili s návrhom ministerstva.
 
Minimálna mzda predstavuje nárast medzi rokmi 2012 a 2013:
- v hrubej mzde o 10,50 eura mesačne,
- v čistej mzde o 9,10 eura mesačne, (292,48 eura).
 
Ak u zamestnávateľa nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta (§ 120 ZP, šesť stupňov náročnosti práce). Ak mzda zamestnanca v príslušnom kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ je povinný zamestnancovi doplatiť rozdiel medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu.
 
Sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň je násobkom hodinovej minimálnej mzdy pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín alebo minimálnej mzdy v eurách za mesiac, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a koeficienta minimálnej mzdy.
 
Minimálna mzda predstavuje minimálnu úroveň príjmu, ktorý je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť za vykonanú prácu. Zároveň je aj základňou pre výpočet ďalších mzdových nárokov a pre poskytovanie niektorých ďalších nárokov podľa osobitných predpisov.
 
Na výšku minimálnej mzdy sú napríklad naviazané:
minimálne mzdové nároky - mzdové zvýhodnenia za nočnú prácu a za sťažený výkon práce, náhrada za pracovnú pohotovosť, výpočet priemerného zárobku zamestnanca,
nároky vyplývajúce zo zákona o daniach z príjmov – daňový bonus a zamestnanecká prémia,
iné nároky – posudzovanie hmotnej núdze, nárok na aktivačný príspevok.
 
JUDr. Mária Romanová