Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobeShare

V pracovnom pomere som od  1.11.2011 s trojmesačnou skúšobnou dobou. Od 211.2012 som práceneschopná. Zamestnávateľ mi dňa 23.1.2012 písomne oznámil, že so mnou ukončuje pracovný pomer v skúšobnej dobe bez udania dôvodu k 31.1.2012.
Zamestnávateľ mi zaslal potvrdenie o pracovnom pomere od 1.11.2011 do 31.1.2012.
Keď som kontaktovala zamestnávateľa, že sa mi pracovný pomer predlžuje o čas PN a skončí skončením PN, tvrdil mi, že to nie je pravda a že ma odhlásil zo sociálnej poisťovne od 1.2.2012..

Môj bývalý zamestnávateľ odmieta so mnou o tejto problematike komunikovať, že zákon je jasne daný a vyhýbajú sa konkrétnym odpovediam.
Môžete mi prosím poradiť ako to je dane zákonom a ako mam postupovať?
Ďakujem.

 

Odpoveď:

 

Vo Vašom prípade dochádza ku skončeniu pracovného pomeru v skúšobnej dobe.  Podľa § 72 Zákonníka práce  môže v takomto prípade, tak zamestnanec ako aj zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer  písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Zvýšená ochrana sa vzťahuje iba na  tehotné ženy,  matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace  ženy.  Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru  sa má doručiť druhej strane spravidla aspoň tri dni predo dňom, kedy sa má pracovný pomer skončiť.

 

Podľa § 45 ods. 2 Zákonníka práce sa v prípade pracovnej neschopnosti  (prekážky v práci) zamestnanca skúšobná doba predlžuje o čas PN .  V praxi by to znamenalo, že ak by Vaša pracovná neschopnosť trvala napríklad do 28.2.2012 a Vaša skúšobná doba by mala uplynúť 31.1.2012, tak sa Vám skúšobná doba predĺži do 28.2.2012.  Ak však  došlo zo strany zamestnávateľa k platnému skončeniu pracovného pomeru v skúšobnej dobe, a to dňom 31.1.2012, neuplatní sa už ustanovenie § 45 ods. 2 pretože pracovný pomer dňom 31.1.2012 skončil.

 

Úplne iná právna situácia by nastala, ak by  došlo zo strany zamestnávateľa ku skončeniu pracovného pomeru výpoveďou z niektorého z dôvodov uvádzaných taxatívne v ust. § 63 ods. 1 Zákonníka práce. Ak by Vám bola výpoveď zo strany zamestnávateľa doručená  pred začatím plynutia ochrannej doby (§ 64 ZP) , tak že by výpovedná doba mala uplynúť  v ochrannej dobe t.j. počas PN, potom pracovný pomer skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby t.j. posledným dňom PN  okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na  predĺžení pracovného pomeru netrvá.  Ako som uviedla,  k takémuto predĺženiu pracovného pomeru o dobu PN dochádza len v prípade  skončenia pracovného pomeru výpoveďou. Ku skončeniu pracovného pomeru  v skúšobnej dobe môže dôjsť aj počas pracovnej neschopnosti zamestnanca, v tomto prípade zákon nezakotvuje žiadne obmedzenia.

Vo vašom prípade teda nebol dôvod na predĺženie skúšobnej doby, nakoľko s vami zamestnávateľ ukončil pracovný pomer pred uplynutím 3 mesiaca skúšobnej doby (skúšobná doba bola od 1.11.2011 do 31.01.2012). Skutočnosť, že vám bolo dané skončenie pracovného pomeru v čase, keď ste boli na PN resp. váš pracovný pomer má skončiť v čase PN nemá žiaden vplyv na skončenie pracovného pomeru, pretože opakujem doba PN je ochrannou dobou len v prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa.

V zmysle Zákona o službách zamestnanosti ak do 7 dní od skončenia PN požiadate o zaradenie do evidencie uchádzačov Úrad práce Vás zaradiť do evidencie odo dňa skončenia PN. Ak požiadate o zaradenie do evidencie uchádzačov počas PN Úrad práce Vás zaradí do evidencie až po jej skončení. Ak nedodržíte 7 dňovú lehotu budete považovaná za dobrovoľne nezamestnanú a Úrad Vás potom zaradí do evidencie odo dňa, kedy o to požiadate.

 

 

JUDr. Monika Benedeková