ODBOROVÝ ZVÄZ KOVO
Miletičova 24, 815 70 Bratislava 1
0421-2-32441 174 info@ozkovo.sk

*** KOVÁCI V ARRIVE NITRA ZRUŠILI AVIZOVANÝ OSTRÝ ŠTRAJK - DOHODLI SA NA ZVÝŠENÍ MIEZD ***  *** OD JÚLA SA ZVÝŠILA HODNOTA GASTROLÍSTKOV ***   
Vyhľadať: 
AKTUALITY

NÁVŠTEVY 
Celkovo: 886673
Dnes: 616
Užívateľov online: 4
PRIHLÁSENIE 
Prihlasovacie meno:
Heslo:
ŠTÚROVO 
KRPÁČOVO 
             Víkend na chate
VYUŽITIE REKREAČNÝCH POUKAZOV 
V súvislosti s neustále sa opakovanými podnetmi a otázkami k problematike rekreačných poukazov vám prinášame názor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, spracovaný vo forme otázok a odpovedí. ...

05.06.2019 Zobraziť celý článok Spracovali Mgr. A.Mičietová a JUDr.M.Kasanová, právničky OZ KOVO

:

Odber a odosielanie newsletterov podľa GDPR 
Elektronické zasielanie noviniek je v súčasnosti veľmi rozšírený a rýchly nástroj marketingu. Cieľom newsletterov (e-mailom zasielaných noviniek a informácií) je poskytnúť zákazníkom informácie o rôznych novinkách, akciách a pod. Podľa aktuálnej legislatívy však nie je možné zasielať novinky bez splnenia určitých podmienok. ...

07.04.2019 Zobraziť celý článok Mgr. Ivana Stolárová, právnička OZ KOVO

:

Je prezliekanie sa do pracovného odevu súčasťou pracovného času? 
V praxi sa čoraz častejšie stretávame s otázkou, či je prezliekanie sa do pracovného odevu pred pracovnou zmenou, resp. po pracovnej zmene, súčasťou pracovného času, poprípade, či má byť čas strávený prezliekaním sa posudzovaný ako práca nadčas. ...

21.02.2019 Zobraziť celý článok Metodické pracovisko OZ KOVO Bratislava

:

Rekreačné poukazy - kto má na ne nárok? 
Od januára 2019 vstúpilo do platnosti nové ustanovenie §152a Zákonníka práce, v rámci ktorého sa pre zamestnávateľa zavádza nová povinnosť – a to preplatiť zamestnancovi časť výdavkov na jeho rekreáciu formou príspevku na rekreáciu alebo formou rekreačných poukazov. Aké sú podmienky? ...

09.02.2019 Zobraziť celý článok JUDr. M.Kasanová, právnička Metodického pracoviska OZ KOVO Banská Bystrica

:

Pracovná pohotovosť a nadčas u zamestnancov v doprave 
Otázka: Vodiči v našom podniku chodia na dlhšiu trasu dvaja, aby sa vystriedali po 4,5 hodinách jazdy. Rátajú sa vodičovi aj hodiny, ktoré nejazdí, ale len sedí na sedadle spolujazdca do prípadných nadčasov? Odpoveď: Pracovný čas vodičov je upravený zákonom č.  462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce ...

27.04.2017 Zobraziť celý článok MP PO

:

Nariaďovanie dovolenky zamestnancovi zo dňa na deň 
Môže sa zamestnanec brániť proti nariaďovaniu čerpania dovolenky zamestnávateľom „zo dňa na deň“? ...

11.04.2017 Zobraziť celý článok MP BA

:

Stravné v súvislosti so zamestnávaním na „home Office“ 
Spojenie „home Office“ je v podstate slangový pojem, pod ktorým možno všeobecne chápať prácu z domu. Ide o flexibilnú a čoraz viac využívanú formu zamestnávania, pri ktorej zamestnanec pracuje doma alebo na inom mieste, ktoré si sám zvolí. Tento typ práce nie je vhodný len pre tie zamestnania, ktoré sa vyžadujú prítomnosť zamestnanca na pracovisku. Je však veľa povolaní, ...

30.09.2016 Zobraziť celý článok MP PO

:

Prerušenie dovolenky počas OČR 
Na základe schváleného plánu dovoleniek po súhlase zástupcov zamestnancov určil zamestnávateľ hromadné čerpanie dovolenky na obdobie od 23. – 27. 05. 2016. V tomto období som doručila zamestnávateľovi doklad od lekára, že počas tohto obdobia ošetrujem člena rodiny. Musí mi to zamestnávateľ uznať a prerušiť v čase ošetrovania člena rodiny dovolenku, alebo mi môže odmietnuť prerušiť dovolenku, keďže som aj tak doma a môžem byť s dieťaťom? ...

30.05.2016 Zobraziť celý článok MP PO

:

Dočasná pracovná neschopnosť a nárok na náhradu príjmu 
OTÁZKA: Po odpracovaní 4 hodín z pracovnej zmeny som išiel na ošetrenie k lekárovi. Lekár mi vyznačil tento deň ako deň začiatku pracovnej neschopnosti. Mám za tento deň nárok na mzdu alebo náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti? ...

18.09.2018 Zobraziť celý článok MP PO

:

Doručovanie výpovede v Zákonníku práce 
Otázka: Zamestnávateľ mi chcel dať výpoveď, ale ja som ju odmietol podpísať. Je výpoveď teraz platná? Odpoveď: Podľa § 38 Zákonníka práce písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru (napríklad výpoveď) musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. Písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi  v prvom rade na pracovisku, alebo  v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, ...

18.03.2016 Zobraziť celý článok MP PO

:

Základné zásady pri prechode práv a povinností vo vzťahu k pracovnému pomeru a odborovej organizácií. 
Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov je upravený v § 27 a nasledujúcich Zákonníka práce. K prechodu práv a povinností dochádza v prípadoch kedy zanikne zamestnávateľ a má právneho nástupcu alebo ak sa prevádza hospodárska jednotka, ktorou je zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa alebo ak sa prevádza úloha alebo činnosť zamestnávateľa alebo ich časť k inému zamestnávateľovi, pri predaji zamestnávateľa pri nájme zamestnávateľa alebo jeho časti ...

15.12.2015 Zobraziť celý článok MP BA

:

Nevyčerpaná dovolenka zamestnanca a jej preplatenie po skončení pracovného pomeru v roku 2015 
Právna úprava Zákonníka práce stanovuje povinnosť vyčerpania dovolenky na zotavenie najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Uvedené sa výnimočne nevzťahuje na zamestnancov, ktorí si nemohli svoju dovolenku na zotavenie vyčerpať ani do konca nasledujúceho kal. roka pre: -          čerpanie materskej, resp. rodičovskej dovolenky, alebo -          dočasnú pracovnú neschopnosť pre chorobu a úraz zamestnanca, resp. -          dlhodobé uvoľnenie na ...

15.10.2015 Zobraziť celý článok MP PO

:

Výkon práce vo sviatok v konte pracovného času. 
Na výkon práce vo sviatok, a to aj v rámci inštitútu konta pracovného času sa vzťahuje ustanovenie § 94 Zákonníka práce. Konto pracovného času je v zmysle § 87a Zákonníka práce spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času. ...

02.06.2015 Zobraziť celý článok MP BA

:

Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok 
Na základe § 152 Zákonníka práce má zamestnávateľ povinnosť zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich ...

06.05.2015 Zobraziť celý článok MP BA

:

Môže zamestnávateľ nahradiť nedostatočné rozvrhnutie pracovných zmien v danom mesiaci nariadením dovolenky s ktorou zamestnanec nesúhlasí? 
V aplikačnej praxi sa stáva, že zodpovední zamestnanci nenaplánujú v rámci mesiaca zamestnancovi taký dostatočný počet zmien, aby pokryli celý „fond pracovného času“. Tento nedostatok môže nastať v prípade, že zamestnávateľ nemá v danom mesiaci dostatočné množstvo práce pre všetkých svojich zamestnancov. Problém môže nastať v prípade, že ide o rovnomerné rozvrhnutie pracovného času alebo nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, kde vyrovnávacie obdobie je len ...

01.04.2015 Zobraziť celý článok MP BA

:

Konto pracovného času a zamestnanci podľa §87, odst.3 ZP 
Ako je možné postupovať v situácií, kedy sa voči zamestnancovi uplatňuje konto pracovného času a následne vznikne na strane zamestnanca objektívny dôvod, ktorým je zaradený do skupiny zamestnancov v zmysle § 87 ods. 3 Zákonníka práce, pričom tento zamestnanec s ďalším uplatňovaním konta pracovného času voči jeho osobe nesúhlasí? ...

03.03.2015 Zobraziť celý článok MP BA

:

Povinnosť alebo možnosť zamestnávateľa vymenovať zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť navrhnutých príslušným odborovým orgánom? 
Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť je osobou, ktorá má možnosť vykonávať „dohľad“ nad dodržiavaním príslušných ustanovení v oblasti BOZP, resp. plnením opatrení zamestnávateľa na zaistenie BOZP na pracoviskách. ...

09.01.2015 Zobraziť celý článok MP BA

:

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
Otázka: Zamestnanec utrpel počas výkonu práce pracovný úraz. Pracovný úraz sa stal 25.7. o 13,15 hod, pričom zamestnanec odpracoval celú zmenu od 6,00 do 14,00 hod a k lekárovi šiel až po skončení pracovnej doby. Lekár ho uznal PN už v deň, kedy pracovný úraz vznikol, t.j. 25.7. a od tohto ...

03.09.2014 Zobraziť celý článok AM

:

Opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu 
Novelou zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. augusta 2014 (novela bola vykonaná zákonom č. 204/2014 Z.z.) bol do zákona zavedený inštitút opätovného posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu. ...

28.08.2014 Zobraziť celý článok MP BA

:

Od 1.7.2014 došlo k zmene uznania práceneschopnej osoby 
Ošetrujúci lekár môže od 1.7.2014 uznať za dočasne práceneschopnú osobu najviac tri kalendárne dni spätne. Vyplýva to zo zákona č. 185/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve. ...

01.10.2014 Zobraziť celý článok MP PO

:

Návrat z práce na rodičovskú dovolenku 
Otázka: Moje dieťa je často choré. Chcem sa opýtať, či sa môžem z práce vrátiť na rodičovskú dovolenku, aj keď moje dieťa v decembri 2013 dovŕšilo tri roky.   Odpoveď : Podľa § 166 ods. 2 Zákonníka práce na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť ...

13.06.2014 Zobraziť celý článok Mgr. Alexandra Mičietová

:

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
V zmysle ust. § 7 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ za kalendárne dni od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) do skončenia PN, najdlhšie do desiateho dňa PN. ...

01.10.2014 Zobraziť celý článok MP PO

:

Porušenie pracovnej disciplíny u zamestnanca, ktorému zamestnávateľ neprideľoval prácu. 
Pracovný pomer je primárne charakterizovaný ustanovením § 47 ods. 1 Zákonníka práce. Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer je zamestnávateľ povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou. Na druhej strane je zamestnanec povinný ...

13.06.2014 Zobraziť celý článok Mgr. Alexandra Mičietová

:

Zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách pri ich krádeži 
Zákonník práce (ďalej aj ak o ZP) upravuje popri všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním aj osobitné druhy zodpovednosti (§ 182 a § 185 ZP).    Rozdiel medzi zvláštnymi druhmi zodpovednosti a všeobecnou zodpovednosťou za škodu spočíva najmä v predpokladoch vzniku zodpovednosti a v rozsahu náhrady ...

13.06.2014 Zobraziť celý článok Mgr. Alexandra Mičietová

:

Choroba z povolania, jej priznanie a niektoré súvisiace otázky 
Choroba z povolania predstavuje jav, s ktorým sa môže stretnúť každá fyzická osoba v súvislosti s plnením svojich pracovných úloh. Ako vyplýva z jej samotného označenia a ako je všeobecne známe ide o chorobu, ktorá má pôvod práve v plnení pracovných úloh fyzickou osobou alebo s plnením pracovných úloh súvisí. Čo sa však za týmto označením ...

13.06.2014 Zobraziť celý článok Mgr. Alexandra Mičietová

:

Práca nadčas pri konte pracovného času 
Zavedením konta pracovného času v zmysle § 87a Zákonníka práce má zamestnávateľ k dispozícií inštitút, ktorý mu zabezpečuje flexibilitu zamestnancov. Kontom pracovného času môže prísť k zníženiu miery vykonávanej práce nadčas, avšak aj v rámci konta pracovného času môžu nastať situácie, kedy práca nadčas vzniká. Nie je teda možné povedať, že pri konte pracovného času sa práca nadčas nevyskytuje. ...

23.07.2014 Zobraziť celý článok MP BA

:

Ponuková povinnosť 
Možno konštatovať, že častým dôvodom neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zamestnávateľa je práve nedodržanie ponukovej povinnosti. Zamestnávateľ je povinný ponúknuť zamestnancovi inú vhodnú prácu podľa § 63 ods. 2 Zákonníka práce predtým, než dá zamestnancovi výpoveď. Povinnosť ponuky vhodnej práce nemá zamestnávateľ v prípade, ak dáva výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer. ...

23.07.2014 Zobraziť celý článok ÚEaKV

:

Účasť zamestnanca na rekondičnom pobyte 
Účasť na rekondičnom pobyte patrí vecne medzi prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu, konkrétne ide v súlade s § 137 ods. 4 písm. j) Zákonníka práce o tzv. občiansku povinnosť, ktorá zamestnancovi vyplýva z ustanovenia § 11 a § 12 ods. 2 písm. n) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...

23.07.2014 Zobraziť celý článok MP BA

:

Čerpanie dovolenky bez súhlasu zamestnávateľa 
Podľa ustanovenia § 111 ods. 1 čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. ...

26.03.2018 Zobraziť celý článok MP Prešov

:

Alkohol na pracovisku 
V praxi sa bohužiaľ čoraz častejšie stretávame so situáciami, keď sa na pracovisku začína vo výraznejšej miere objavovať alkohol. Pravidelnými sú prípady, keď zamestnanec prichádza do práce už pod vplyvom alkoholu alebo prichádza k jeho požívaniu priamo v priestoroch zamestnávateľa. Pracovnoprávne sankcie, ktoré je možné uložiť zamestnancovi, vyplývajú predovšetkým z ustanovení Zákonníka práce. Takéto konanie zamestnanca (zamestnanec sa nachádza pod vplyvom alkoholu) môže zamestnávateľ hodnotiť ako závažné porušenie pracovnej disciplíny a so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer v zmysle § 68 Zákonníka práce. ...

23.07.2014 Zobraziť celý článok ÚEaKV, Úsek ZIPB a BOZP

:

Dovolenka pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času 
Zákonník práce určuje nárok dovolenky v týždňoch a to na základe § 103 na najmenej štyri týždne a zamestnancovi, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku v rozsahu najmenej päť týždňov. Čerpanie dovolenky zamestnancami s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom je v zásade jasné a jednoduché aj na prepočet dovolenky v týždňoch na dni. Ako je to však s nárokom na dovolenku pri zamestnancoch, ktorí pracujú v nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase? ...

23.07.2014 Zobraziť celý článok MP BA

:

Rodičovská dovolenka 
Moje dieťa je často choré. Chcem sa opýtať, či sa môžem z práce vrátiť na rodičovskú dovolenku, aj keď moje dieťa v decembri 2013 dovŕšilo tri roky? ...

23.07.2014 Zobraziť celý článok MP Prešov

:

Príjmy poskytnuté počas trvania nároku na nemocenské dávky 
S účinnosťou od 1. januára 2014 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení (zákon č. 338/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony), ktorá prináša pozitívnu zmenu vo vzťahu k posudzovaniu príjmov poskytovaných počas trvania nároku na výplatu nemocenských dávok, medzi ktoré patrí nemocenské, ošetrovné a materské. ...

23.07.2014 Zobraziť celý článok MP BA

:

Ukončenie rodičovskej dovolenky a skončenie pracovného pomeru z organizačných dôvodov 
Po skončení čerpania materskej, resp. rodičovskej dovolenky má zamestnávateľ na základe § 157 ods. 1 a 2 Zákonníka práce povinnosť zaradiť zamestnankyňu na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnankyňu na inú prácu zodpovedajúcu jej pracovnej zmluve. ...

23.07.2014 Zobraziť celý článok MP BA

:

Porušenie pracovnej disciplíny u zamestnanca, ktorému zamestnávateľ neprideľoval prácu 
Pracovný pomer je primárne charakterizovaný ustanovením § 47 ods. 1 Zákonníka práce. Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer je zamestnávateľ povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou ...

23.07.2014 Zobraziť celý článok MP Prešov

:

Odmeňovanie za prácu nadčas 
V § 121 ods. 1 Zákonník práce ustanovuje zákonné nároky, ktoré patria zamestnancovi za výkon práce nadčas. Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25% jeho priemerného zárobku a ak ide o zamestnanca v riziku tzn. vykonávajúceho rizikové práce najmenej v sume 35% jeho priemerného zárobku. ...

23.07.2014 Zobraziť celý článok MP BA

:

Súbeh výkonu práce na základe dohody a materská dovolenka 
Jednou z podmienok, ktoré musí poistenec spĺňať, aby mu vznikol nárok na materské, je absencia príjmu vyplateného za obdobie poberania materského. Ide o príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ. Rozhoduje, za aké obdobie je príjem vyplatený, nie v akom období. ...

23.07.2014 Zobraziť celý článok MP Prešov

:

Dlhodobá strata zdravotnej spôsobilosti na výkon doterajšej práce a skončenie pracovného pomeru z dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce. 
Dlhodobá strata zdravotnej spôsobilosti na výkon doterajšej práce na základe lekárskeho posudku je výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce. Dlhodobú stratu zdravotnej spôsobilosti na výkon doterajšej práce musí zamestnávateľ preukázať v zmysle § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce na základe lekárskeho posudku. ...

23.07.2014 Zobraziť celý článok MP BA

:

Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách pri krádeži 
Zákonník práce (ďalej aj ako ZP) upravuje popri všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním aj osobitné druhy zodpovednosti (§ 182 a § 185 ZP). ...

23.07.2014 Zobraziť celý článok MP Prešov

:

Postup pri hromadnom prepúšťaní a pri uplatňovaní výpovede v rámci hromadného prepúšťania 
Postup pri hromadnom prepúšťaní a pri uplatňovaní výpovede v rámci hromadného prepúšťania ...

23.07.2014 Zobraziť celý článok MP BA

:

Výkon práce nadčas a kontrola zo strany príslušnej odborovej organizácie 
Ako predseda základnej organizácie som žiadal zamestnávateľa o preukázanie počtu vykonaných nadčasových hodín u zamestnancov za obdobie prvého polroka 2013, pretože sa zamestnanci sťažujú na neustále nariaďovanie práce nadčas. Zamestnávateľ mu poskytol zoznam nie však menný ale zoznam s osobnými číslami zamestnancov odvolávajúc sa na zákon o ochrane osobných údajov. Otázka znie, či môže predseda základnej organizácie nahliadnuť, resp. preveriť stav, či zamestnávateľ podpísal dohody o práci nadčas v súvislosti s výkonom práce nadčas v rozsahu ďalších 250 hodín, čo by ako zamestnávateľ zo zákona splniť mal. ...

23.07.2014 Zobraziť celý článok MP BB

:

Mzdové nároky pri práci vo sviatok v režime rovnomerne rozvrhnutého pracovného času 
Ako sa bude posudzovať výkon práce vo sviatok, ktorý pripadne na obvyklý pracovný deň a aké má v tomto prípade mzdové nároky zamestnanec? ...

24.07.2014 Zobraziť celý článok MP BA

:

Prideľovanie práce počas výpovednej doby po zrušení pracovného miesta 
Na základe § 62 ods. 1 Zákonníka práce, ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Z toho vyplýva, že aj v prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. b) (organizačné dôvody), sa pracovný pomer zamestnanca skončí až uplynutím výpovednej doby. Vzhľadom na to, že pracovný pomer trvá aj počas plynutia výpovednej doby, je na základe § 47 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa jeho pracovnej zmluvy. Na druhú stranu je zamestnanec povinný vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy a pokynov zamestnávateľa. ...

24.07.2014 Zobraziť celý článok MP BA

:

Jedno voľné pracovné miesto a ponuková povinnosť voči viacerým zamestnancom 
Zamestnávateľ pred tým, než dá výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP, má povinnosť ponúknuť zamestnancovi prechod na inú pre neho vhodnú prácu. ...

24.07.2014 Zobraziť celý článok MP Prešov

:

Mzdové podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve a aplikácia § 43 Zákonníka práce 
Zákonník práce v § 43 ods. 1 stanovuje povinnosť zamestnávateľa dohodnúť v pracovnej zmluve ako podstatnú náležitosť mzdové podmienky zamestnanca. ...

24.07.2014 Zobraziť celý článok ÚEaKV, MP BA

:

Výplata cestovných náhrad 
Poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách upravuje zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. V zmysle tohto zákona zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov, náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, stravné, náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov a náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny do miesta pobytu. ...

24.07.2014 Zobraziť celý článok MP BA

:

Choroba z povolania, jej priznanie a niektoré súvisiace otázky 
Choroba z povolania predstavuje jav, s ktorým sa môže stretnúť každá fyzická osoba v súvislosti s plnením svojich pracovných úloh. Ako vyplýva z jej samotného označenia a ako je všeobecne známe ide o chorobu, ktorá má pôvod práve v plnení pracovných úloh fyzickou osobou alebo s plnením pracovných úloh súvisí. Čo sa však za týmto označením skrýva a aké prípadné dôsledky môže choroba z povolania vyvolať však vzhľadom na absenciu komplexnej právnej úpravy nie je také jednoduché identifikovať. ...

24.07.2014 Zobraziť celý článok MP Prešov

:

Informácia o zmenách v odvodových povinnostiach od 1. januára 2013 
V súvislosti s právnou úpravou účinnou od 1. januára 2013 tykajúcou sa zmien najmä v odvodových povinnostiach si Vás dovoľujeme informovať o nasledovnom: Od 1. januára 2013 sa rozširuje okruh príjmov zo závislej činnosti, z ktorých sa platia odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Medzi tieto príjmy pribudli od 1. januára 2013 aj príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len „dohody“). Do 31. decembra 2012 platilo, že príjem z dohôd podliehal odvodom na garančné poistenie (0,25%), úrazové poistenie (0,8%) a následnému zdaneniu. Od 1. januára 2011 sa z poskytovanej odmeny platia aj zdravotné a sociálne odvody, čím vznikajú ďalšie povinnosti pre základnú organizáciu voči príslušnej zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni. Je potrebné rozlišovať nasledovné situácie, najmä ak funkcionár alebo osoba činná pre základnú organizáciu bude poberať po 31. decembri 2012 príjem z týchto dohôd. ...

24.07.2014 Zobraziť celý článok MP BA

:

Kolektívna zmluva a pracovný pomer na dobu určitú 
V ostatnej dobe sa začína pravidelne v kolektívnych zmluvách objavovať ustanovenie, ktoré s odkazom na § 48 ods. 4 písm. d) Zákonníka práce umožňuje zamestnávateľovi opakované uzatváranie pracovných pomerov na dobu určitú s rovnakými zamestnancami nad rámec exitujúcich zákonných obmedzení. Objektívne zhodnotenie viacerých praktických prípadov nás privedie k záveru o nesprávnej aplikácií prípustnej zákonnej výnimky podľa § 48 ods. 4 písm. d) Zákonníka práce. ...

24.07.2014 Zobraziť celý článok ÚEaKV

:

Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať 
Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách je osobitný druh zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi, pri uplatnení ktorej sa na rozdiel od všeobecnej zodpovednosti, zavinenie zamestnanca predpokladá a zamestnanec pokiaľ nepreukáže svoju nevinu, je povinný uhradiť škodu v plnej výške. ...

24.07.2014 Zobraziť celý článok MP Prešov

:

Preskúmavanie obsahu lekárskeho posudku 
V praxi sa často stretávame so situáciami, kedy zamestnanec predloží lekársky posudok potvrdzujúci dlhodobú stratu zdravotnej spôsobilosti vykonávať dohodnutú prácu a zamestnávateľ má pochybnosti, či posudok skutočne potvrdzuje objektívne zdravotný stav zamestnanca. Právny poriadok v tejto súvislosti vôbec neupravuje prípadný postup zamestnávateľa a či takéto preskúmanie obsahu lekárskeho posudku je vôbec možné. ...

28.07.2014 Zobraziť celý článok ÚEaKV

:

Opätovné posúdenie lekárskeho posudku 
Na uplatnenie výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce je potrebný lekársky posudok, podľa ktorého zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav stratil dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Lekársky posudok je teda podmienkou uplatnenia výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce. ...

30.09.2014 Zobraziť celý článok MP BA

:

Opätovné preskúmanie lekárskeho posudku 
Opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu   Na uplatnenie výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce je potrebný lekársky posudok, podľa ktorého zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav stratil dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Lekársky posudok je teda podmienkou uplatnenia výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce.   Lekárske posudky ...

29.08.2014 Zobraziť celý článok MP BA

:

Neplatené voľno 
Čerpanie neplateného voľna  Môže zamestnávateľ určiť jednostranne čerpanie neplateného voľna ?  Právo zamestnávateľa nariadiť čerpanie neplateného voľna zamestnancovi neupravuje a teda mu toto právo nepriznáva žiadne ustanovenia Zákonníka práce.  Neplatené voľno je v zmysle Zákonníka práce pracovné voľno bez náhrady mzdy.  V ustanoveniach Zákonníka práce o prekážkach v práci na strane zamestnanca sú definované prípady, kedy má zamestnanec ...

29.09.2014 Zobraziť celý článok MP BA

:

 


previous year  previous month september 2019 next month  next year  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Dnes je utorok, 17.9.2019
Meniny má Olympia,
zajtra Eugénia

TIEŽ NÁS NÁJDETE NA 
 
 
     
  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.